Tento web používá cookies, prehliadaním webu súhlasíte s ich použitím. Beriem na vedomie

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

1.Všeobecné obchodné podmienky

1.1. Predávajúci a prevádzkovateľ internetového obchodu www.lovelyfood.sk:

Lovelywork sro, Čerešňova 5/A, Chorvátsky Grob, 90025

IČO: 46515836IČ DPH: SK2023422159Bankové spojenie: 401 800 1595/7500  (ČSOB banka)1.2. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „OP") upravujú práva a povinnosti medzi nami ako predávajúcim a Vami ako kupujúcim tovaru v internetovom obchode www.lovelyfood.sk

Spolu s potvrdenou objednávkou tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

2.Objednávanie tovaru

2.1. V našom e-shope si objednávate tovar, ktorý si sami vyskladáte z aktuálnej ponuky na našej stránke. Ponuka sa mení priebežne, podľa sezónnosti a dostupnosti plodín a aktuálneho stavu na sklade. Tovar si môžete objednať nasledovnými spôsobmi:

ako registrovaný zákazník: Kupujúci sa môže registrovať na stránke, následne vloží tovar do košíka, a odošle objednávku. Pri ďalších objednávkach svoje údaje už nemusí pracne vypisovať.ako neregistrovaný zákazník: Kupujúci vloží tovar do košíka, následne vyplní fakturačné údaje a odošle objednávku.2.2. Kupujúci si má možnosť pred odoslaním objednávky skontrolovať jej obsah i cenu. Kupujúci musí byť plnoletý a k realizácii objednávky musí uviesť pravdivé a úplné informácie požadované v objednávkovom formulári.

2.3. Potvrdenie objednávky: po odoslaní objednávky kupujúci obdrží od predávajúceho e-mailovú správu potvrdzujúcu jej prijatie. Ak vám e-mail nepríde, skontrolujte si správnosť e-mailovej adresy. Ak máte e-mail správny a správu neobdržíte, kontaktujte nás prosím.

3.Nedostupnosť tovaru

3.1. Dostupnosť topvaru je ovplyvnená dopytom po ňom, dostupnosťou jednotlivých ingrediencií a surovín potrebných na výrobu našich produktov. Z tohto dôvodu nemôžeme niesť zodpovednosť za nepredvídateľné okolnosti, ktoré môžu dodávky postihnúť. Ak takáto okolnosť nastane a pokiaľ to bude možné, navrhneme Vám možnosť dodania náhradného tovaru obdobného druhu a ceny. Pokiaľ nám dodanie náhradného tovaru potvrdíte, doručíme ho s Vašou objednávkou.

4.Cena tovaru a spôsob úhrady za tovar

4.1. U každého tovaru je uvedená cena v Eurách vrátane DPH za jednotku hmotnosti (ks, liter, zväzok, kg, balenie v g). Cena za dopravu je v objednávke uvedená samostatne.

4.2. Cena celého nákupu vrátane dopravy je pred odoslaním objednávky kupujúcemu potvrdená v objednávkovom formulári. Odoslaním objednávky kupujúci vyslovuje svoj súhlas s prevzatím a zaplatením objednaného tovaru.

4.3. V rekapitulácii Vašej objednávky vidíte konečnú cenu.

4.4. Spôsob úhrady platby: kartou, prevodom, dobierkou, kuriérovi alebo v hotovosti, po prebratí a skontrolovaní tovaru.

4.5. Predávajúci vystavuje kupujúcemu riadny daňový doklad s uvedením cien všetkého dodaného tovaru po jednotlivých položkách, prípadne dopravného.

5.Dodanie tovaru

Kupujúci má na výber z jedného spôsobu doručenia tovaru a to konkrétne prostredníctvom využtia kuriéra.

6.Reklamácie

6.1. Kupujúci má právo podať reklamáciu, ak kvalita alebo úplnosť dodaného tovaru nezodpovedá potvrdenej objednávke. V takomto prípade nás o tom informuje buď telefonicky alebo e-mailom na adresu: lovelyfood@blovelyfood.sk , a to do 24h od prevzatia objednávky (spolu s popisom daného nedostatku a priloženou fotografiou).

6.2. Uznané reklamácie vybavujeme na základe dohody s kupujúcim buď vrátením peňazí na účet alebo kompenzáciou v nasledujúcej objednávke (dodaním náhradného tovaru v najbližšom možnom termíne).

6.3. Reklamácie sú súčasťou prírody, a teda aj našich služieb. Žiadame týmto zákazníkov, aby reklamovali všetko, čo im vadí, a s úsmevom.

7.Storno objednávky

7.1. Kupujúci môže svoju objednávku stornovať najneskôr do 14 dní od prebzatia tovaru.

Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom na adrese lovelyfood@lovelyfood.sk spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy. Ak sa takto rozhodnete, zašlite nám spolu s tovarom Vami podpísané písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením Vášho mena a priezviska, Vašej adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla účtu pre finančné vysporiadanie.

7.2. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.

7.3.Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar (spolu so všetkými platbami, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov) v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar pred tým, ako mu bol tovar od kupujúceh

8.Registrácia na stránke

8.1. Ak máte 18 rokov, môžete sa na našich stránkach registrovať. Pri registrácii uvádzajte pravdivé a úplné informácie a udržiavajte ich aktuálne.

8.2. Vaše užívateľské meno a heslo sú prístupné len Vám, udržujte ho v tajnosti a chráňte pred zneužitím (napr. sa odhláste, pokiaľ objednávate z cudzieho počítača). Ste zodpovední za užívanie Vášho mena a hesla na stránke, hlavne za objednávanie tovaru z Vášho prístupu.

8.3. Ak zabudnete heslo, na vyzvanie Vám ho pošleme na e-mailovou adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii. Meno ani Heslo neposkytujeme telefónom, ani neposielame na inú e-mailovú adresu ako zaregistrovanú.

8.4. Vyhradzujeme si právo zrušiť Vašu registráciu.

9.Internetové spojenie

9.1. Internet je nestabilné médium, preto nemôžeme zaručiť neprerušené či bezchybné pripojenie na našu stránku, rovnako ako nezodpovedáme za funkčnosť a kompatibilitu našej stránky s Vaším softwarom či výskyt aplikácií, ktoré môžu ohroziť či poškodiť niektoré zariadenia.

9.2. Vyhradzujeme si právo obmedziť prístup na stránku kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, obzvlášť za účelom údržby a aktualizácie našej stránky.

10.Informácie na stránke

10.1. Na stránke uvádzame vybrané informácie o tovare, resp. názov, cenu a hmotnosť. Ďalej uvádzame popis charakteru či použitia tovaru, ktorý Vám zjednoduší a priblíži prípravu a používanie našich produktov. Tieto informácie sú len orientačné a odporúčajúce, v žiadnom prípade nezakladajú akúkoľvek našu zodpovednosť za Vaše nakladanie s tovarom.

10.2. Ak objavíte akékoľvek nepresnosti, dajte nám, prosím, vedieť, aby sme ich napravili. Rovnako uvítame Vaše nápady a tipy k produktom.

11.Ochrana duševného vlastníctva

11.1. Obsah stránky zahrňujúci najmä texty, fotografie, grafické a iné výtvarné diela, software, ochranné známky a iné práva používajúce ochranu je výlučným vlastníctvom Lovelywork s.r.o. a nesmie byť užívaná v najširšom význame bez predchádzajúceho písomného súhlasu Lovely Work s.r.o. v zastúpení Ivana Kochana.

11.2. Zhrnutie tejto stránky čiastočne alebo úplne na stránky tretích osôb je prípustná len po predchádzajúcom písomnom súhlase Lovely Work, v zastúpení Ivana Kochan

  1. Ochrana osobných údajov

12.1. Lovelyfood.sk dodržuje pravidlá o ochrane osobných údajov. Zaväzuje sa, že tieto údaje použije len pre zabezpečenie služieb obchodu v nevyhnutnom rozsahu a neposkytne ich bez Vášho vedomia tretej strane.

  1. Záverečné ustanovenia

13.1. Vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito OP, sa riadia príslušnými zákonmi platnými na území SR.

13.2. Potvrdením objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s OP predávajúceho, súhlasí s nimi a prijíma ich.

13.2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok. Pokiaľ tieto OP zmeníme, upozorníme Vás na stránke a budete mať možnosť sa s nimi zoznámiť pred odoslaním Vašej objednávky. Nové OP sú záväzné okamihom odoslania Vašej objednávky.

Obchodné podmienky sú platné od 1.11. 2016

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie a poučenie o právach dotknutej osoby (fyzickej osoby nepodnikateľa) v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačnom systéme CMS (eshop) prevádzkovateľa Bio pre Vás, s.r.o., Lúky 198, 020 53 Lúky, IČO: 46987037.

V súlade so zákonom č. 222/2004 o DPH v znení neskorších predpisov zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov a zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby na základe jej súhlasu, a to v informačnom systéme CMS (eshop) v rozsahu uvedenom v registračnom formulári tohto informačného systému. Zoznam osobných údajov dotknutej osoby je nasledovný: titul, meno, priezvisko, adresa, telefonický kontakt, e-mail, údaje poskytuje dotknutá osoba prostredníctvom elektronického formulára na webovom sídle prevádzkovateľa elektronického obchodu (ďalej len prevádzkovateľ).

Prevádzkovateľ prehlasuje, že osobné údaje dotknutej osoby v tomto informačnom systéme sú chránené pred zverejnením a zneužitím treťou osobou. Za týmto účelom má prijaté účinné ochranné opatrenia. Zároveň prehlasuje, že tento informačný systém je registrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov podľa §34 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z..

Dotknutá osoba vyplnením formulára – registrácia nového užívateľa dáva preukázateľný dobrovoľný súhlas prevádzkovateľovi na spracovanie svojich osobných údajov v informačnom systéme Agenda elektronického obchodu (eshop). Súhlas možno odvolať oznámením, zaslaným listom alebo elektronickou formou na adresu sídla prevádzkovateľa – viď práva dotknutej osoby podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z.z.

Účelom spracúvania osobných údajov v tomto informačnom systéme je: registrácia užívateľov, vedenie databázy registrovaných užívateľov, spracovanie objednávok, informovanie užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky.

Účtovné, daňové a ostatné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje je prevádzkovateľ povinný uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená. Počas zákonom predpísanej lehoty spracovávania osobných údajov dotknutých osôb sú tieto údaje chránené účinným súborom ochranných opatrení. Po uplynutí tejto lehoty budú všetky osobné údaje bezodkladne zlikvidované podľa §17 zákona 122/2013 Z.z.

Prevádzkovateľ tohto elektronického obchodu je zároveň prevádzkovateľom podľa §6 zákona č. 122/2013 Z.z.

Práva dotknutej osoby:

podľa §28 zákona 122/2013 Z.z. – o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

• potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané.

Vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e), body 2 až 6. Pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií.

• Vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie.

• Vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.

• Opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.

• Likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie.

• Likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

• Blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu. Využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal.

Alternatívne riešenie sporov (ARS)

Kupujúci má podľa nového zákona právo požiadať predávajúceho o nápravu, v prípade ak má pocit, že predávajúci porušil jeho práva alebo reklamáciu nevybavil tak, aby bol kupujúci spokojný.

Ak predávajpúci do 30 dní na žiadosť o reklamáciu neodpovie alebo na ňu odpovie odmietavo, spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ARS). Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby v zmysle § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a to napr. Slovenská obchodná inšpekcia, pričom kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti.

E-mailový kontakt na prevádzkovateľa je info@bioprevas.sk . Kupujúci – spotrebiteľ pri podaní návrhu postupuje v zmysle §12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Alternatívnym riešením sporov možno urovnať spor medzi Kupujúcim - spotrebiteľom a Obchodníkom - predávajúcim, vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy resp. súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou. podľa zákona 391/2005 Z.z. podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby.

Žiadosť môže kupujúci / spotrebiteľ podať tiež online prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO. Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Užívateľ - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Alternatívne riešenie sporov je výhradne pre spotrebiteľov / kupujúcich fyzické osoby, nie nakupujúcich podnikateľov. Riešenie sporu prebieha medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorí uzavreli zmluvu na diaľku - online, a ktorých spor má hodnotu vyššiu ako 20eur.

Maximálny poplatok, ktorý môže ARS požadovať od kupujúceho je 5eur - na úhradu nákladov.